تغییرات نرخ تورم تولیدات ساختمانی در سال ۹۴

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمانی مسکونی شهر تهران را در فصل زمستان و کل سال ۹۴ منتشر کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۷.۲ که نسبت به سال قبل ۱.۸- درصد افزایش داشته است. شاخص کل قیمت تولید کننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل های بهار، تابستان و پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ نیز به ترتیب برابر با ۱۷۸.۳، ۱۷۸.۷، ۱۷۶.۱ و ۱۷۵.۷ که نسبت به فصل قبل ۱.۹، ۰.۲، ۱.۴-، و ۰.۲- درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۹.۱ است که نسبت به سال قبل ۰.۶- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۵.۶ است که نسبت به سال قبل ۰.۷- درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶۷.۱ است که نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۷۷.۶ است که نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «سنگ» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۶.۷ است که نسبت به سال قبل ۰.۳- درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۲۳.۹ است که نسبت به سال قبل ۲۱.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «چوب» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶۶.۸ است که نسبت به سال قبل ۱۲.۸- درصد افزایش داشته است.

بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، شاخص گروه «ایزگام، قیرگونی و آسفالت» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۵.۱ است که نسبت به سال قبل ۳.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۷.۷ است که نسبت به سال قبل ۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۴.۱ است که نسبت به سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۴.۷ است که نسبت به سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳۱.۸ است که نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات برقی» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۱۶.۵ است که نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیشه» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸۷.۱ است که نسبت به سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «خدمات» در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۹۴.۸ است که نسبت به سال قبل ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۰.۷، ۱۸۰.۹، ۱۷۶.۴، ۱۷۸.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۹، ۰.۱، ۲.۵-و ۱ درصد افزایش داشته است.

از سویی، شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۹۶.۴، ۱۹۴.۲، ۱۹۶.۷ و ۱۹۵.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۵، ۱.۱-، ۱.۳ و ۰.۷- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۶۷.۸، ۱۶۶.۹، ۱۶۶.۴ و ۱۶۷.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۶-، ۰.۵-، ۰.۳- و… و. ۰.۵ افزایش داشته است.

شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۷۶.۷، ۱۷۷.۸، ۱۷۸ و ۱۷۸ که نسبت به فصل قبل ۰.۳، ۰.۶، ۰.۱ و ۰ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «سنگ» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۷.۳، ۲۰۷.۳، ۲۰۶ و ۲۰۶.۳ که نسبت به فصل قبل ۰.۲، ۰، ۰.۶- و ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۳۳.۲، ۱۲۸.۲، ۱۱۸.۵ و ۱۱۵.۷ که نسبت به فصل قبل ۳.۵-، ۳.۷-، ۷.۶- و ۲.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «چوب» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۶۴.۸، ۱۶۵.۴، ۱۶۸.۱ و ۱۶۸.۸ که نسبت به فصل قبل ۰.۴، ۰.۴، ۱.۶ و ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «ایزگام، قیرگونی و آسفالت» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۱.۹، ۱۹۶.۹، ۱۹۸.۱ و ۱۸۳.۵ که نسبت به فصل قبل ۱، ۲.۵-، ۰.۶ و ۷.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۲۷.۶، ۲۲۷.۶، ۲۲۷.۷ و ۲۲۸.۱ که نسبت به فصل قبل ۰.۲-، ۰، ۰ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۰۷.۴، ۲۰۶.۱، ۲۰۱.۹ و ۲۰۱.۱ که نسبت به فصل قبل ۱.۸، ۰.۶-، ۲- و ۰.۴- درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۳۶.۶، ۲۳۴.۳، ۲۳۴.۳ و ۲۳۶.۵ که نسبت به فصل قبل ۰.۷، ۰.۳، ۰ و ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه «نقاشی ساختمان» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۳۲.۴، ۱.۲۳۲، ۲۳۱.۱ و ۲۳۱.۶ که نسبت به فصل قبل ۰.۳، ۰.۲-، ۰.۴ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات برقی» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۱۸.۳، ۲۱۷.۵، ۲۱۵.۶ و ۲۱۴.۶ که نسبت به فصل قبل ۰.۹، ۰.۴، ۰.۹ و ۰.۵- درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «شیشه» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۴.۵، ۱۸۷.۳، ۱۸۷.۳ و ۱۸۹.۳ که نسبت به فصل قبل ۴.۴، ۱.۵، ۰ و ۱.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «خدمات» در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۱۸۹.۹، ۱۹۵.۷، ۱۹۶.۶ و ۱۹۶.۹ که نسبت به فصل قبل ۷.۷، ۳، ۰.۵ و ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

 

مهر