کاهش ۱۱.۴ درصدی معاملات مسکن در پاییز/کاهش ۱۸ درصدی معاملات اجاره

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران در گزارشی به جزئیات قیمت و اجاره مسکن در فصل پائیز ۹۴ در تهران پرداخت که براساس آن، قیمت فروش مسکن در پاییز ۱۱.۴ درصد و قیمت اجاره ۱۸.۱ کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مرکز آمار ایران گزارش جدید اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز ۹۴ را منتشر کرد.

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

قیمت فروش هر مترمربع زمین

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۹ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۸ میلیون و ۸۶۴ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴ میلیون و ۱۶۹ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون و ۲۶۷ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵۲ میلیون و ۲۹۴ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده، برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۲ با ۹.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۳ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰ میلیون و ۱۳۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۴ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۴ میلیون و ۱۸۹ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹ میلیون و ۹۹۱ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۴۶ میلیون و ۶۸ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۷ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

وضعیت اجاره مسکن

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۶ هزار و ۳۹۷ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۴ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۱ درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۳۴۷ هزار و ۶۸۷ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۱۰۶ هزار و ۹۳۴ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۲ هزار و ۶۰۹ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۴۷ هزار و ۶۱۹ ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴.۵ درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۲ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

 

مهر