کاهش ۵۶ درصدی تعداد پروانه ساختمانی در تهران/ کاهش ۴۷ درصدی در کل کشور

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، براساس آمار، شهرداری تهران در نیمه اول سال ۹۳، تعداد ۵۸۶۱ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۵۸۲۶ پروانه (۹۹.۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۳۵ پروانه (۰.۶ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با سال‌های قبل، آمار مربوط به شهر تهران، به صورت سطری جداگانه در ذیل استان تهران در جداول 1 تا 15 ارائه شده است.

بر این اساس، خلاصه یافته‌های این نشریه نیز در دو بخش «الف» برای شهر تهران و «ب» برای نقاط شهری کل کشور (بجز شهر تهران)، تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) شهر تهران

براساس آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه اول سال 1393، تعداد 5861 پروانه ساختمانی صادر کرده است که 5826 پروانه (99.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 35 پروانه (0.6 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادرشده حدود 10.2 درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه قبل حدود 56.0 درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 575 پروانه (9.9 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 120 پروانه (2.1 درصد) بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود 9118.3 هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش 48.5 درصدی نسبت به نیمه قبل در حدود 26.0 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پورانه احداث ساختمان صادر شده حدود 1565 مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر 48837 واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، 26.3 درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور می‌باشد که دارای 53.9 درصد کاهش نسبت به نیمه قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 5 با 5266 واحد مسکونی (10.8 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 958 واحد مسکونی (2.0 درصد بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده حدود 8.4 واحد مسکونی محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود 1906.3 هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش 51.7 درصدی نسبت به نیمه قبل در حدود 9.2 درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آنها متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 327 مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آنها نشان می‌دهد که 60.0 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 40.0 درصد برای ساختمان‌های اسکلت فلزی و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

ب) نقاط شهری کل کشور

براساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در نیمه اول سال 1393 تعداد 64186 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است. از کل پروانه‌های صادر شده، تعداد 57364 پروانه (89.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 6822 پروانه (10.6 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 47.9 درصد کاهش داشته است، که تعداد 63241 پروانه (98.5 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 486 پروانه (0.8 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 459 (0.7 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هریک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار 8314 پروانه (14.5 درصد) بیشترین و استان ایلام با مقدار 307 پروانه (0.5 درصد) کمترین میزان صدور را داشته‌اند.

در نیمه اول سال 1393، مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور بالغ بر 37662.1 هزار مترمربع بوده است. در حدود 35109.1 هزار مترمربع (93.2 درصد) از مساحت زیربنای پروانه ها مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و 2553.0 هزار مترمربع (6.8 درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بنا می‌باشد که مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 51.6 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 51.6 درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین‌شده در هر پروانه ساختمانی 587 مترمربع، در هر پروانه احداث ساختمان 612 مترمربع و در هر پروانه افزایش بنا 374 مترمربع محاسبه شده است.

در ضمن، از کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور در حدود 34993.5 هزار مترمربع (92.9 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 1090.3 هزار مترمربع (2.9 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 1578.3 هزار مترمربع (4.2 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان بالغ بر 1906.3 هزار مترمربع بوده است که در حدود 1351.2 هزار مترمربع (70.9 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 271 مترمربع محاسبه شده است.

به همین ترتیب، مساحت زیربنا در کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های شهر تهران در نیمه اول سال 1393 بالغ بر 9118/3 هزار مترمربع بوده است. از کل مساحت زیربنای یادشده، 6188.7 هزار مترمربع (67.9 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی 1242 مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان در نیمه اول سال 1393 بالغ بر 48837 واحد بوده است که 41538 واحد مسکونی (85.1 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بوده است. با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زمین و زیربنای متناظر با آنها در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی، متوسط مساحت زمین و زیربنای هر واحد مسکونی به ترتیب 33 و 149 مترمربع محاسبه شده است و متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه نیز 8.3 واحد محاسبه شده است.

 

فارس