معماری جهان

فرا تر از لبه یا Beyond The Edge

طراح پروزه Atelier Monolit معمار اصلی Loan Ralea- Toma موسس Ulad- Andrei popa     فرا تر از لبه یا “Beyond The Edge”   پیشنهاد ما…


تحریریه بنابرگ 711 12 آذر , 1395

معماری معاصر ایران

  بنای یادبود خیام از جمله بناهایی است که همچون برج آزادی سمبل معماری معاصر ایران است. معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران بررسی تحولات…


مهرداد جلوداری 1422 25 آبان , 1394

Origin ، حصاری بین دو پل

طراح: United Visual Artists موقعیت:  New York City (2011) and San Francisco (2012) (Origin) آخرین کار اتحادیه هنرهای تجسمی است که بنایی را در مقیاس…


تحریریه بنابرگ 1117 7 اردیبهشت , 1394